Algemene levering- & betalingsvoorwaarden

Op deze pagina kunt u de algemene betaling- & leveringsvoorwaarden vinden die wij hanteren als Onderhoudsbedrijf De Gouden Hamer. Het is belangrijk dat u deze goed door neemt, zodat u weet bij een eventuele samenwerking wat u van ons kan verwachten en wat wij van u verwachten. U kunt de algemene betaling- & leveringsvoorwaarden op deze pagina lezen of downloaden als PDF onder aan de pagina. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel.


ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
Onderhoudsbedrijf De GoudenHamer

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot
uitvoering van werk of van koop en verkoop door Onderhoudsbedrijf De GoudenHamer gedaan of
aangedaan.

1.2.
In deze voorwaarden wordt Onderhoudsbedrijf De GoudenHamer als opdrachtnemer betiteld, terwijl de
andere partij verder wordt betiteld als opdrachtgever.

1.3.
Standaardvoorwaarden van opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door
opdrachtnemer zijn aanvaard.

 

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen zijn altijd op
regiebasis en gebaseerd op de door opdrachtgever bij de eventuele aanvraag verstrekte
gegevens, tekeningen enz., van de juistheid waarvan opdrachtnemer mag uitgaan.

2.2.

De aanbiedingen worden gedaan onder het voorbehoud van prijsstijgingen en eventuele verdere
veranderde omstandigheden, welke invloed zou kunnen hebben op de voorwaarden van de te
sluiten overeenkomsten. In al deze gevallen heeft opdrachtnemer de bevoegdheid de reeds
overeengekomen prijzen te verhogen in overeenstemming met de gewijzigde omstandigheden.

2.3.
Opdrachtnemer heeft het recht indien de opdracht niet aan hem wordt gegeven, alle kosten
welke hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te kunnen verstrekken in rekening te brengen
bij de opdrachtgever.

2.4.
De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders aangegeven. De inhoud van
folders, drukwerken enz. binden de opdrachtnemer niet tenzij in de overeenkomst daarnaar
uitdrukkelijk wordt verwezen.

 

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom

Tekeningen, ontwerpen, berekeningen en andere bescheiden, behorende bij een aanbieding of
betrekking hebbende op opdracht of koopovereenkomst, zijn en blijven eigendom van
opdrachtnemer en de intellectuele eigendomsrechten hierop blijven bij hem berusten. Zij mogen
behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet worden openbaar
gemaakt, gekopieerd, gebruikt, geheel of gedeeltelijk nagebootst of aan derde worden
afgegeven. Evenmin mogen gedeelten van de getoonde techniek worden gebruikt ter
verbetering van eigen producten. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade, welke
opdrachtnemer lijdt en of zal lijden ten gevolgen van overtreding van het hierboven in dit
onderdeel omschreven verbod. Opdrachtgever is gehouden de voren omschreven zaken op
eerste verzoek aan opdrachtnemer te retourneren op straffen van een boete van 500 euro per
dag.

 

Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen

4.1.
Door opdrachtnemer verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en
vrijblijvend.

4.2.
Opdrachtnemer aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een door of namens opdrachtgever
uitgewerkt ontwerp, noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van dat ontwerp. Voor de
functionele geschiktheid van de door opdrachtgever voorgeschreven materialen is
opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Onder functionele geschiktheid wordt verstaan de
geschiktheid van het materiaal of het onderdeel voor het doel waarvoor het volgens het ontwerp
van de opdrachtgever is bestemd.

4.3.
Voor door opdrachtnemer zelf gemaakte ontwerpen neemt deze de verantwoordelijkheid op zich.
Ten aanzien hiervan wordt verwezen naar de garantiebepalingen.

4.4.
In geval van opdracht neemt opdrachtnemer bij ontwerpen die niet door of namens hem zijn
gemaakt, alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de vervaardiging overeenkomstig de
opdracht en voor de deugdelijkheid van de gebruikte materialen voor zover deze materialen niet
door opdrachtgever zijn voorgeschreven.

4.5.
Opdrachtnemer aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen en of materialen
die door opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld of door deze zijn voorgeschreven.

 

Artikel 5: Overeenkomsten

5.1.
Overeenkomsten komen eerst tot stand door een schriftelijke aanvaardingsbevestiging van een
opdracht door opdrachtnemer dan wel vanaf het tijdstip waarop door opdrachtnemer met de
uitvoering van de opdracht aanvang is gemaakt.

5.2.
Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden opdrachtnemer slechts
indien en voor zover deze door hem schriftelijk zijn bevestigd. Meerwerk zal worden berekend op
basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht.

Indien er sprake is van een fixed price en er ontstaat toch meerwerk dan zullen de
materiaalkosten van het meerwerk in rekening gebracht worden.

5.3.
Voor zover door opdrachtnemer (op)leveringstijden worden aangegeven gelden deze als
indicatie en kan daarop -tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen- geen beroep worden
gedaan. Overschrijding daarvan geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding,
opschorting dan wel ontbinding der gesloten overeenkomen.

5.4.
Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

5.5.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer
het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.6.
Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden
verstrekt.
Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan
opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst
op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke
tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.7.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is
uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij
deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem kenbaar behoorde te zijn.

5.8.
Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan
opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten
tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
goedgekeurd.

 

Artikel 6: Annuleringen

Indien opdrachtgever na plaatsing en aanvaardingen van de opdracht, deze wenst te annuleren,
om welke reden dan ook, heeft opdrachtnemer naar vrije keuze het recht hetzij opdrachtgever te
verplichten tot volledige nakoming van de overeenkomst, hetzij de annulering te accepteren
onder de voorwaarde dat de opdrachtgever binnen een door opdrachtnemer te stellen termijn als
forfaitaire schadevergoeding een bedrag betaald, gelijk aan 20% van het bedrag van de
opdracht of, naar keuze van de opdrachtnemer, een bedrag gelijk aan de werkelijke kosten die
door opdrachtnemer zijn gemaakt.

 

Artikel 7: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

7.1.
Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door opdrachtnemer niet kan worden
nagekomen ten gevolgen van omstandigheden die opdrachtnemer bij het tot stand komen van de
overeenkomst niet bekend waren, heeft opdrachtnemer het recht te vorderen dat de inhoud van
de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft dan wel het recht de
overeenkomst te ontbinden.

7.2.
Daarnaast heeft opdrachtnemer het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten en
is hij niet in verzuim, indien hij ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van

het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn
invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

7.3.
Onder omstandigheden die redelijkerwijs niet te verwachten zijn en buiten de invloedssfeer van
opdrachtnemer liggen, worden mede verstaan het niet of niet tijdig voldoen door leveranciers
en/of onderaannemers van opdrachtnemer aan hun verplichtingen, brand, stakingen of
werkonderbrekingen of het verloren gaan van de te verwerken materialen.

7.4.
Als opdrachtnemer zijn verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is hij gerechtigd tot een evenredig
deel van de overeen gekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte
kosten, waaronder mede zijn te verstaan eventuele opslagkosten.

 

Artikel 8: Medewerking

8.1.
Opdrachtgever zorgt er voor dat vergunningen, ontheffingen en soortgelijke beschikkingen die
nodig zijn om het werk uit te voeren tijdig verkregen zijn. Opdrachtnemer aanvaardt ter zake
geen enkele aansprakelijkheid.

 

Artikel 9: Oplevering

9.1.
Een werk wordt als opgeleverd beschouwd:

1. wanneer opdrachtnemer hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan de opdrachtgever kennis
heeft gegeven van de voltooiing van het werk en deze het werk heeft goedgekeurd;

2. 8 dagen nadat de opdrachtnemer schriftelijk hetzij mondeling aan opdrachtgever heeft
medegedeeld dat het werk voltooid is en opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen
die termijn op te nemen;
3. bij ingebruikneming van het werk door opdrachtgever, met dien verstande dat door de
ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt
beschouwd.

9.2.
Kleine gebreken welke kunnen worden hersteld binnen 30 dagen na oplevering zullen de
oplevering niet in de weg staan.

9.3.
Bij onthouding van goedkeuring aan het werk welke de oplevering in de weg staat, is
opdrachtgever verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen aan opdrachtnemer, onder
opgave van redenen. De opdrachtgever dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen tot
herstel van de gebreken over te gaan.

9.4.
Indien enig onderdeel door niet aan opdrachtnemer toe te rekenen oorzaken niet tegelijkertijd
met de oplevering kan worden geleverd zal de oplevering toch kunnen geschieden. Hier mede
zal met de betaling en de garantiebepalingen echter rekening gehouden kunnen worden.

9.5.
Opdrachtnemer is gerechtigd om af te leveren in gedeelten, welke hij afzonderlijk kan factureren;
de betalingsvoorwaarden zoals bepaald in artikel 12 van deze voorwaarden zijn dan ook op deze
facturen van toepassing.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1.
Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever, die het
rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming,

met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waar tegen
opdrachtnemer verzekerd is dan wel redelijkerwijs, gezien in de branche geldende gebruiken,
verzekerd had behoren te zijn.

10.2.
Door de opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door
opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever
geleden schade. In ieder geval zal die vergoeding nimmer de factuurprijs van de betrokken
zaken dan wel van de verrichte werkzaamheden overschrijden.

10.3.
Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verlies, diefstal, brand of
beschadiging van de zaken, gereedschappen en materialen van opdrachtnemer zodra deze zich
op het werk bevinden, een en ander voor zover niet te wijten aan een opdrachtnemer toe te
rekenen tekortkoming.

10.4.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van
door hem ingeschakelde derde.

10.5.
Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle
kosten, schaden en interesten, waarvoor hij door derden mocht worden aangesproken naar
aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst door hem.

 

Artikel 11: Garantie

11.1.
Opdrachtnemer staat in voor de goede uitvoering van een aangenomen werk ten opzichte van
de constructie en het materiaal voor zover opdrachtnemer vrij was in de keuze daarvan.

11.2.
De termijn van garantie op het gebruikte materiaal komt overeen met de door de leverancier
afgegeven garantie.

11.3.
Indien gedurende een periode van zes maanden na levering blijkt dat de bewerking van
materiaal ondeugdelijk was en opdrachtgever opdrachtnemer daarvan tijdig schriftelijk in kennis
heeft gesteld, onder opgave van de gebreken, heeft opdrachtnemer het recht opdrachtgever
volledig te crediteren of de ondeugdelijke zaak te repareren dan wel tot herlevering over te gaan.
Opdrachtgever dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen tot herstel/herlevering over te
gaan.

11.4.
Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of
onjuist onderhoud of die welke zich voordoen na wijziging of reparatie door of namens
opdrachtgever zelf of door derde aangebracht, blijven buiten de garantie.

11.5.
De garantie geldt slechts indien opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer
(zowel financieel als anderszins) heeft voldaan, dan wel daarvoor genoegzaam zekerheid heeft
gesteld.

 

Artikel 12: Betaling en kosten

12.1.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient betaling netto -contant- te geschieden of door
middel van storting of overmaking op een door opdrachtnemer aangegeven bankrekening
binnen zeven dagen na factuurdatum en zonder enige korting of schuldvergelijking hoe ook
genaamd.

12.2.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de betalingscondities:

Materialen worden voor de aanvang van de opdracht gefactureerd en dienen voor of
uiterlijk op de dag van aanvang op de rekening van opdrachtnemer te zijn bijgeschreven
Opdrachtgever ontvangt wekelijks een factuur over de gewerkte uren
Na oplevering volgt de eindfactuur

N.b. Parkeerkosten zullen altijd apart worden gefactureerd en vallen buiten het offerte bedrag.

12.3.
Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door hem
verschuldigde rente alsmede van de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, zoals deze
hierna zijn omschreven, en wordt daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande
vordering.

12.4.
De opdrachtgever zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van de bovengenoemde termijn
van zeven dagen na factuurdatum, zonder dat daartoe ingebrekestelling is vereist.

12.5.
Bij overschrijding van de voormelde betalingstermijn van zeven dagen is de opdrachtgever een
rente verschuldigd van 1 % per maand waarbij een gedeelte van een maand als een gehele
maand wordt gerekend.

12.6.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke opdrachtnemer moet maken in verband
met niet nakoming/tekortkoming van de opdrachtgever zijn voor rekening van laatstgenoemde.

12.7.

In geval van niet tijdige betaling zullen de buitengerechtelijke incassokosten tenminste 10% van
het in te vorderen bedrag met een minimum van 97,50 euro bedragen.

12.8.
Opdrachtnemer is gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste
levertijd is overeengekomen, indien opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn
betalingsverplichtingen.

12.9.
Opdrachtnemer is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de
opdracht voort te gaan, een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de
betalingsverplichtingen van opdrachtgever te verlangen. Weigering van opdrachtgever om de
verlangde zekerheid te stellen geeft opdrachtnemer het recht door middel van een daartoe
strekkende schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van
opdrachtnemer tot vergoeding van onkosten en winstderving.

 

Artikel 13: Reclames of klachten

13.1.
Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij in de
garantietermijn niet binnen 8 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had
moeten ontdekken bij opdrachtgever ter zake schriftelijk heeft gereclameerd, waarbij hij aan
opdrachtnemer schriftelijk dient aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek
heeft geconstateerd.

13.2.
Reclames kunnen slechts in behandeling worden genomen indien de zaken zich nog bevinden in
de toestand waarin zij zijn geleverd. In geval van twijfel zal de opdrachtgever hebben te bewijzen
dat dit het geval is.

13.3.
Indien een reclame door opdrachtnemer gegrond wordt bevonden, kan hij te zijner keuze de
zaken waarop reclame betrekking heeft herstellen, vervangen of aan de opdrachtgever
vergoeden, met uitsluiting van elk ander recht van de opdrachtgever op schadevergoeding.

13.4.
Een reclame schort de betalingsverplichting niet op.

13.5.
Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn
ingediend.

13.6.
Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van
gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of
hij opdrachtnemer niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

 

Artikel 14: Prijswijziging

14.1.
De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kosten van materialen en lonen geldend op de
dag van offerte.

14.2.
Indien en voor zover de termijn tussen de datum van offerte en de oplevering een tijdvak van zes
maanden overschrijdt en de lonen, de prijzen van de materialen e.d. in die periode wijzigingen
hebben ondergaan, wordt de overeengekomen prijs evenredig gewijzigd. De betaling van een
eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal geschieden gelijk met die der hoofdsom resp. de
laatste termijn daarvan.

 

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud

15.1.
Opdrachtnemer blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever
de vorderingen van opdrachtnemer ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst,
waaronder onder meer zijn te verstaan de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden, niet
betaald heeft en zolang opdrachtgever vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van
zodanige overeenkomst niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van
boete, rente en kosten.

15.2.
In geval opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte
zaken of uit te voeren werk jegens opdrachtnemer niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling
gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuw gevorderde, terug te
nemen. Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer de plaats te betreden waar deze zaken zich
bevinden.

15.3.
De opdrachtgever is voor de volledige betaling niet bevoegd de zaken geheel of gedeeltelijk aan
derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen.

15.4.
In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, surseance,
aanvraag van surseance, faillissement, aanvraag van faillissement, ondercuratelestelling,
overlijden of liquidatie van zaken van de opdrachtgever, zal opdrachtnemer het recht hebben om
zonder in gebreke stelling en zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst of het gedeelte
daarvan dat nog geleverd moet worden te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet of niet
geheel betaalde, als zijn eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds
betaalde doch onverminderd zijn rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of
schade. In die gevallen is elke vordering welke opdrachtnemer op opdrachtgever heeft
onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 16: Geschillen en toepasselijk recht

16.1.
Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands
Recht van toepassing.

16.2.
Alle geschillen welke tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan in verband met
tussen partijen gesloten overeenkomsten zullen, wanneer behorende tot de competentie van de
Arrondissementsrechtbank, in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de
Arrondissementsrechtbank.

 

Artikel 17: Deponering
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel


Algemene Betaling En Leverings Voorwaarden
PDF – 104,1 KB 294 downloads